Механізм зовнішньоекономічної діяльності України: сут­ність та принципи формування.

ТЕМА №5.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ УКРАЇНИ

План

1.Вплив міжнародного територіального поділу праці на формування міждержавних економічних зв'язків.

2.Механізм зовнішньоекономічної діяльності України: сут­ність та принципи формування.

3.Сучасний стан зовнішньоекономічної діяльності України .

4.Зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами Європейського Союзу.

5.Стан торговельно-економічного співробітництва між Україною і Російською Федерацією.

Розміщення продуктивних сил країн світу, і в тому числі України, нерозривно пов'язано з розвитком між­народного поділу праці і формуванням міждержавних економічних зв'язків.

Міжнародний поділ праці — це спеціалізація окремих країн на виробництві тієї чи ін­шої продукції чи наданні послуг у світовому масштабі. Для цього необхідно мати: кваліфіковані кадри; дос­татній природно-ресурсний потенціал Механізм зовнішньоекономічної діяльності України: сут­ність та принципи формування.; вигідне економіко-географічне положення; специфічні агрокліматичні умови; попит на продукцію спеціалізації на світово­му ринку та високий рівень її конкурентоспроможності.

В сучасних умовах економічного розвитку України зовніш­ньоекономічні відносини — одна з найважливіших сфер її діяль­ності. Створення і розвиток цих відносин з усіма країнами світу, і особливо з найбільш розвиненими, сприятиме інтернаціоналізації виробництва, підвищенню рівня його технології та якості продук­ції. Тільки цим шляхом Україна зможе інтегруватися в Європу і світовий ринок. В той же час структура та обсяги експор­ту не відповідають стану України у світогосподарських зв'язках. Україна, населення якої становить майже 1,5% населення світу Механізм зовнішньоекономічної діяльності України: сут­ність та принципи формування., країна, яка має великий промисловий і природно-ресурсний по­тенціал, має невідповідне низьку частку у світовому експорті — 0,2%.

Жодна країна світу, на якому б рівні економічного розвитку вона не знаходилась, не може нормально розвиватися поза світо­вим господарством, без тісних економічних зв'язків з іншими країнами світу.

Міжнародні економічні зв'язки — це система го­сподарських зв'язків між національними економіками країн на основі міжнародного поділу праці. Саме зовнішні економічні від­носини сприяють зростання нац. доходу, прискореному розвитку науково-технічного прогресу, підвищенню рівня життя населення.

Об'єктивними причинами, що перешкоджають нині входжен­ню України як повноправного партнера у світове господарство, є низька Механізм зовнішньоекономічної діяльності України: сут­ність та принципи формування. конкурентоспроможність її продукції на світових ринках. З вітчизняних промислових товарів на ринках далекого зарубіж­жя може конкурувати не більше 1%. Крім того, навіть ті товари, на які є попит на зовнішніх ринках, не відповідають міжнарод­ним стандартам.

Крім того, в Україні недосконалою є система управління зов­нішньоекономічною діяльністю. До основних причин, що зумо­вили сучасний рівень розвитку зовнішньоекономічних зв'язків України, слід віднести такі.

1. Після розпаду колишнього Радянського Союзу став­ся значний розрив господарських зв'язків України з іншими краї­нами, і насамперед з Росією. Через це Україна втратила частину своїх традиційних ринків збуту, зупинилося чимало підприємств через відсутність комплектуючих Механізм зовнішньоекономічної діяльності України: сут­ність та принципи формування. виробів.2. Переважання в експорті України паливно-сировин­ної групи товарів. Їх частка нині перевищує 70%, а разом з това­рами народного споживання становить понад 90%.

3.В структурі експорту низькою є частка машин, облад­нання, об'єктів інтелектуальної власності.

4.В експорті незначною є частка товарів, які виго­товляються відповідно до договорів про міжнародну спеціаліза­цію та кооперування виробництва.

5.Відмічається значне зростання частки бартерних операцій у зовнішньоекономічній та господарській діяльності всередині країни.

6. Слід заохочувати іноземних інвесторів. Найважли­вішою умовою цього є стабільність чинного законодавства у зов­нішньоекономічній діяльності.

7. Важливо налагодити надійний державний контроль. Так, у розвинутих країнах світу держава бере на себе Механізм зовнішньоекономічної діяльності України: сут­ність та принципи формування. облік і все­бічний контроль за експортом і імпортом товарів.

Механізм зовнішньоекономічної діяльності України: сут­ність та принципи формування.

Під механізмом зовнішньоекономічних зв'язків розуміють су­купність конкретних їх форм, а також систему правових, органі­заційно-управлінських та фінансово-економічних важелів, які за­безпечують ефективну взаємодію національних господар­ських комплексів із світовими з метою прискорення розвитку продуктивних сил країни та підвищення соціально-економічних показників життя її громадян.

Виходячи з принципу міжнародного поділу праці, геополітичного становища України, характеру розвитку її продуктивних сил, існуючих науково-технічного та ресурсного потенціалів, ме­ханізм зовнішньоекономічної діяльності, що формується в країні, необхідно орієнтувати на реалізацію головної Механізм зовнішньоекономічної діяльності України: сут­ність та принципи формування. стратегічної мети в сфері зовнішньоекономічної політики — інтеграцію гос­подарського комплексу України у світову господарську систему. Ця інтеграція передбачає досягнення таких цілей:

1. Формування розвинутої ринкової системи господарства, яка базувалася б на загальноприйнятих у світовій практиці принци­пах, нормах та економічних механізмах.

2. Використання можливостей світового ринку для структур­ної перебудови національного господарства.

3. Перетворення зовнішньоекономічної сфери в активний фак­тор динамічного та високоефективного економічного зростання.

Для створення нового дієвого механізму зовнішньоекономіч­них зв'язків необхідне вирішення таких основних проблем:

• формування необхідної законодавчої бази;

• створення відповідного економічного середовища (валютна, податкова, кредитна, депозитна, цінова і митно-тарифна політика);

• розвиток інституційних структур, що регулюють зовнішні економічні зв Механізм зовнішньоекономічної діяльності України: сут­ність та принципи формування.'язки.


documentacpizdx.html
documentacpjgof.html
documentacpjnyn.html
documentacpjviv.html
documentacpkctd.html
Документ Механізм зовнішньоекономічної діяльності України: сут­ність та принципи формування.